משאבי אנוש טפסים נהלים דיני עבודה מתנות לעובדים פרסום דרושים צור קשר  
 
 
סיום עבודה בחברה
 
1.       כללי
 
1.1     עובד המסיים עבודתו בחברה מסיבה כלשהי, לרבות התפטרות, פיטורין וכיו"ב, חייב להסדיר ענייניו בחברה בטרם יעזוב את תפקידו.
 
1.2     במגמה לאפשר את סיום ההליכים העניינים הנוגעים לתפקיד אותו מילא העובד ואת ההליכים האדמיניסטרטיביים הקשורים לסיום התפקיד, נקבע נוהל לסיום עבודה בחברה.
 
 
2.       המטרה
 
          מטרת הנוהל לקבוע תהליך לפעולות הנדרשות מעובד החברה עם סיום תפקידו.
 
 
3.       התפטרות
 
3.1     הביע העובד רצונו להפסיק את עבודתו בחברה, יגיש מכתב התפטרות אל מנהל משאבי אנוש באמצעות הממונה הישיר. העובד ינמק סיבות ההתפטרות ומועד הפסקת העבודה בפועל.
 
3.2     קיבל מנהל ממונה מכתב התפטרות מעובד הכפוף לו, יעבירו מיידית למנהל משאבי אנוש בצירוף הערותיו.
 
3.3     הפסיק עובד את עבודתו, מרצונו החופשי, ולא הודיע בכתב אלא בעל פה לממונה הישיר, ידווח זה האחרון, למשאבי אנוש.
 
 
4.       פיטורין
 
4.1     מנהל ישיר שיש לו יסוד לבקש פיטוריו של עובד, יגיש המלצתו המנומקת למנהל.
 
4.2     המלצות לפיטורין של עובדים טעונים אישור מנהל התחום  האחראי. המלצות לפיטורי עובד בדרג מדווח סמנכ"ל ומעלה, באישור מנכ"ל.
 
 4.3     הודעה על הפסקת עבודה (פיטורין) תוצא לעובד בכתב על ידי יחידת משאבי אנוש בחתימת הסמנכ"ל הממונה בחברה.
 
 
5        סיום תפקיד בחברה
 
5.1     עובד העומד לסיים תפקידו בחברה יודיע על כך לממונה הישיר. העובד יקרא ע"י מנהל היחידה בה הוא מועסק לראיון אישי, שבמהלכו תסוכם עבודתו.
 
5.2     הממונה יסכם עם העובד את תהליך העברת תפקידו ויתדרכו לפעולות שעליו לבצע עד לעזיבתו. במקביל, יודיע הממונה למשאבי אנוש על סיום עבודתו של העובד.
 
5.3     לאחר הראיון, יופנה העובד, לפי הצורך, למשאבי אנוש, לקבלת תדריך פעולות שעליו לבצע עד למועד סיומו את התפקיד. התדריך יכלול פרוט זכויות העובד וחובותיו וכן פעולות שעליו לבצע במהלך עזיבתו את התפקיד.
 
5.4     העובד יחזיר למחלקת משאבי אנוש את כל הציוד השייך לחברה, אשר ברשותו כמפורט ב"טופס החזרת ציוד" (ראה נספח א').
 
5.5     לאחר שסיים העובד את מחוייבויותיו יחתום העובד על "טופס סיום העסקה" (ראה נספח ב').
 
5.6     לא יאושר שחרור פוליסת ביטוח פנסיוני (עפ"י שיקול החברה) במידה והעובד לא ישלים את סבב החתימות (בטופס החזרת ציוד).
 
5.7     עובד שאושר לו רכב ופלאפון חברה, בתקופת ההודעה המוקדמת, יהיה זכאי להשתתפות החברה בסכומים שיעודכנו מעת לעת. מעבר לסכום המאושר כאמור, יחויב העובד בהחזר התשלום.
 
 
6.       פעולות יחידת משאבי אנוש
 
6.1     מיד עם הסיכום על הפסקת עבודתו של עובד - פיטורין, התפטרות, (הכל לפי המקרה) - יוציא מנהל משאבי אנוש מכתב הפסקת עבודה אל העובד תוך ציון הסיבות והמועד שהפסקת העבודה נכנסת לתוקפה.
 
6.2     העתקים ממכתב זה יועברו ליחידת השכר ולתיק אישי.
 
6.3     יח' משאבי אנוש תמשיך בטיפול בעובד בכוונה לסיים הטיפול במהירות האפשרית, תוך שמירה על זכויותיו של העובד.
 
6.4     מנהל שכר יוודא סיום ההתחשבנות עם העובד והעברת כל הכספים המגיעים לעובד.
 
6.5     מנהל משאבי אנוש ידווח על סיום העסקה לקצין הביטחון לצורך מחיקת הרשאות בקרת כניסה ויציאה ולמנהל תפעול ותמיכה במערכות מידע לצורך ביטול הרשאותיו במחשב החברה.
 
 
7.       בקרה ומעקב
 
7.1     יחידת משאבי אנוש לא תאפשר סיום העבודה של העובד קודם להשלמת מחויבויותיו בחברה.
 
7.2     הממונה הישיר יוודא ביצוע הפסקת עבודה במועד שנקבע.
 
 
8        מכתב המלצה/אישור העסקה
 
8.1     מכתב המלצה או אישור העסקה יוצא על פי בקשת העובד, וזאת רק לאחר השלמת מחויבויות העובד בחברה.
 
8.2     מכתבי המלצה לעובדים יכתבו ע"י מנהל התחום הרלוונטי בלבד.
 
8.3     מכתבי אישור העסקה יינתנו ע"י מנהל משאבי אנוש בחברה.
 
 
9.       אחריות
 
          האחריות ליישום נוהל זה חלה על מנהל משאבי אנוש והמנהלים בחברה, ביחס לעובדיהם.
 
 
 
10.     נספחים
 
          נספח א' -      טופס אישור החזרת ציוד
          נספח ב' -      טופס סיום העסקה


משאבי אנוש | סקר שכר | פורום משאבי אנוש | גיוס עובדים | חברות השמה הייטק | ספר לחבר | צור קשר | לימודי אנגלית | מנהל עסקים